Warning! The template for this page [ProgettoEuropeo.html] doesn't exists.

Progetto INSTALL - Innovative Solutions to Acquire Learning to Learn

Mange personlige, sociale, kulturelle, økonomiske omstændighederpåvirker ydeevnen og gennemførelsesprocenten for en stor del af de europæiskestuderende på videregående uddannelser: det voksende fænomen omkring dårligtstillede og ikke-traditionelle studerende øger risikoen for dårligeuddannelsesmæssig resultater og frafald. I de universiteter, der deltager iINSTALL - som er repræsentative for de videregående uddannelsers økosystem i EU-er  op til 35% af de indskrevne studerende forsinkede. I Europa er 20 til45% af de universitetsstuderende ikke-traditionelt lærende.
Denstrategiske målsætning fra EU 2020 om en mere sammenhængende vækst gennem envidensbaseret økonomi, kræver forbedrede modeller i forhold til at opnånøglekompetencen at lære at lære for de studerende i de videregåendeuddannelser, som er i risiko for social udstødelse. Den vellykkedeimplementering af Det Europæiske Område for Videregående Uddannelse afhænger afden sociale dimension i højere uddannelse med hensyn til adgang, deltagelse ogen vellykket gennemførelse af studier; vejledning og rådgivning.Europa-Kommissionen opfordrer klart opfordrer til, at "behovet for atudvikle og gennemføre innovative tilgange til at støtte undervisning og læringomkring tilegnelse af nøglekompetencer for dem, der har risiko for dårligeuddannelsesmæssige resultater og social udstødelse".

INSTALLreagerer på disse behov og udfordringer ved at udvikle innovative løsninger forde dårligt stillede studerendes begrænsninger i forhold til at erhverve ogudvikle at-lære-at-lære-nøglekompetencen. Projektet vil udvikle, validere ogimplementere innovative Narrative Medieringsstier, så de dårligt stilledestuderende kan høste de fulde fordele af videregående uddannelse i et livslangtlæringsperspektiv. Den Narrative Medieringssti er baseret på det psykologiskementaliseringsbegreb (som dækker evnen til at forstå sine egne eller andresmentale tilstande) med henblik på at udvikle og forbedre L2L. INSTALL'sinnovative supportservice, som er rettet mod studerende på det videregåendeuddannelsesniveau, vil teste mindst 200 elever i 5 EU-lande for derefter atblive anvendt på fuld EU-plan.

 
 
clsTemplateSourceFile: unable to find template [clsBLOBElementText-BoxDimensioneFissa.html] in dirs: /var/www/html/flex/cm/TemplatesUSR/CM/, /var/www/html/flex/TemplatesUSR/CM/